นโยบายประกันคุณภาพ

นโยบาย ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบาย

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

     ด้วยสถาบันได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพ และให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษามี  2  ระบบ

 1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัย คณะ  สำนัก / สถาบัน  ภาควิชา  และหน่วยงานเทียบเท่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เน้นการพัฒนาคุณภาพ  ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและความพึงพอใจของชุมชนและสังคม  และการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก  สกอ. และ สมศ.

 • ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

เป็นบทบาทของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน สถาบัน   กลุ่มสาขาวิชา  (คณะ) เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  มี  3  ระบบ

 1. การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control)
 2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality  Audit)
 3. การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment)

การดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ระบบกลไก
1. การพัฒนาคุณภาพระบบที่สำคัญ คือ           1.1  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน                     – มาตรฐานตามองค์ประกอบของ สกอ.                     – มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน                     – มาตรฐานตามมุมมองการบริหาร                         จัดการ           1.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก            ของ สมศ. ก.พ.ร.  1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ           1.1  มีนโยบายการประกันคุณภาพ           1.2  มีแผนงานประกันคุณภาพ           1.3  มีคู่มือประกันคุณภาพและคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง           1.4  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรม            การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระดับ             สถาบัน  คณะ สำนัก/สถาบัน           1.5  ตัวชี้วัดร่วมของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดสำคัญ            และตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ            สำนัก/สถาบัน            1.6 การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน            และเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก มีผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบกำกับดูแล ตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล  
ระบบกลไก
 2. กระบวนการประกันคุณภาพ           2.1  จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน  ปรับปรุงหรือ           เทียบเคียงภายในองค์กรและภายนอกองค์กร           2.2  จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชิญ           ที่ปรึกษาจากภายนอก
2. การติดตามคุณภาพ  มีระบบที่สำคัญคือ             –   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานตามองค์ประกอบ             ของ   สกอ.             –   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ             ภายนอกของสมศ.             –   ตัวชี้วัดตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร          1. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)           ระดับสถาบัน  คณะ  สำนัก / สถาบัน           2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินระดับ           สถาบัน   คณะ สำนัก / สถาบัน           3. การตรวจติดตามและประเมินภายนอกจากต้น           สังกัดและจาก  สมศ.
3. การประเมินคุณภาพ  มีระบบที่สำคัญคือ             –   การรายงานประเมินตนเองระดับ             สถาบัน คณะ สำนัก/สถาบัน –    การประเมินจากบุคคลภายนอกจาก             ต้นสังกัด –    การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.            1. มีการพัฒนาผู้ประเมินภายในตามหลักสูตรของ           สกอ. โดยการจัดอบรมตามที่สกอ. จัด           2.  มีผู้บริหารรับผิดชอบการรายงานประเมิน           ตนเองตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ ระดับ           มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก/สถาบัน           3. หน่วยงานทุกระดับ จัดทำรายงานการประเมิน           ตนเองและเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก             ภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน คุณภาพ  ระดับ           สถาบัน คณะ และระดับกลุ่มสาขาวิชา

  ประกาศ ณ  วันที  2 กรกฏาคม 2561

นโยบาย ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 นโยบาย ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

            สถาบันได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้กำหนดนโยบาย และพัฒนาแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

            คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   เห็นชอบให้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสถาบันและจะนำเอาแนวคิดของระบบการควบคุมคุณภาพอย่างทั่วถ้วน (Total Quality Management) หรือ ระบบ TQM มาประยุกต์ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ความหมายของระบบ TQM

            ระบบ TQM เป็นระบบการบริหารองค์กรระบบหนึ่ง ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ระบบ TQM ไม่มีคำจำกัดความที่ดีที่สุดเพียงคำจำกัดความเดียว และไม่มีวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว แต่ปรัชญา แนวความคิด หลักการสำคัญ และวิธีปฏิบัติจะคล้ายกัน มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเหมือนกัน และให้ประโยชน์ใกล้เคียงกันเพื่อทำให้องค์กรอยู่รอด และเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน โดยยึด “คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหาร และจัดการ

            ความหมายของระบบ TQM โดยกว้างๆ คือระบบการบริหารองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และร่วมกันปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งคุณภาพขององค์กรที่วางไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีความยึดมั่น และผูกพันที่จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)

            วงจรของการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียกว่า “วงจรเดมมิง (Deming Cycle)” หรือ วงจร PDCA

P : Planคือการวางแผนในการดำเนินการ
D : Doคือการลงมือทำตามแผนที่วางไว้
C : Checkคือการตรวจสอบผลการดำเนินการกับแผน
A : Actคือการยึดถือปฏิบัติ หากการดำเนินการบรรลุตามแผน ถ้าการดำเนินการยังไม่บรรลุตามแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่

สิ่งสนับสนุนที่ทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพประสบความสำเร็จ คือ

            ผู้บริหารขององค์กร มีปณิธานและความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

  ระบบ PDCA กับการประกันคุณภาพการศึกษา

            1. กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรภายในคณะทราบอย่างทั่วถึง

            2. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทุกด้าน โดยการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึง ขวัญ และกำลังใจของบุคลากรทุกคนในองค์กร รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และจิตสำนึกที่มุ่งเน้นคุณภาพ

            3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งทบทวนผลลัพธ์ และระดับของความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

            4.ปรับปรุงคุณภาพของระบบ กระบวนการ และผลผลิตอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา บุคลากร นักศึกษา และบัณฑิต

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

            กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจ เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

            กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำคัญ คือ

 1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  1. มีหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  1. มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
  1. มีการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
  1. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจะนำไปสู่การ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Life Long Learning

What other parents say

My son struggled with mathematics during his school years – until we enrolled him at Stratford. That has been the best decision we made, and his educators have worked hard to get his mathematics to a level we never thought possible!

― Anthony, Grade 8 parent

My daughter has loved being at Stratford for the last 5 yeras. The learning environment makes the difference and I’m so proud that she has been accepted into University next year!

― Megan, Grade 12 parent

Our Success

1500+

Since we opened in 2017 we’ve seen the lives changed of over 1000 students.

100%

If our students don’t succeed, then we haven’t done our job. Our students have a 100% University acceptance rate!

5

Year on year we have consistently produced the results you are looking for for 5 consecutive years.

Still not Satisfied?

Why not set up an assessment for your child where they will interact in a real classroom environment?

We will spend a day with your child in one of our classroom, where they will get to see what a day in the life of a Stratford student is like. Get in touch with us and we can help your child fulfil their potential by enrolling at Stratford!

About Us

We are Stratford, a place of educational excellence.

We equip your children for their chosen field of study and careers with lifelong learning skills.